مشخصات فردی و زندگینامه
نام:قادر
نام خانوادگی:حیدری فسایی
شهرت:حیدری فسایی
نخصص ها:فقه و اصول